ข้อมูลวีดีโอ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) สำหรับส่วนราชการ

หมวด: การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่

เนื้อหา