ข้อมูลวีดีโอ

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หมวด: การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่

เนื้อหา