< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market market) และด้วยวิธีประกวด >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market market) และด้วยวิธีประกวด

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market  market) และด้วยวิธีประกวด

หมวด: หนังสือเผยแพร่
ยอดคงเหลือ: 1000

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:24
2017-02-02 15:29